CLASSIC PRAGUE AWARDS 2017


CENY KLASICKÉ HUDBY


Nominační a soutěžní proces, pravidla

Celý rok 2018

Členové hlavní poroty a oborových porot dle svých možností sledují
vybrané projekty roku 2018 (do konce roku se shromáždí nahrávky všech vybraných projektů, které dodají sami nominovaní na vlastní náklady).

31. března 2018

Uzávěrka všech přihlášek na rok 2018. Přihlášky (nominační formuláře) musí být úplně a správně vyplněny a musí odpovídat kritériím dané kategorie.

Přihlášky je možné podat poštou, e-mailem či prostřednictvím webových stránek soutěže, na adrese www.classicpragueawards.eu.

Do soutěže budou v roce 2018 přijaty všechny přihlášené projekty.

Projekty realizované před 31. březnem 2018 musí být přihlášeny před datem vlastní realizace.

Povinností každého přihlášeného je umožnit porotcům a konzultantům osobní účast na představení, koncertu či jiné akci, v jejímž rámci je projekt prezentován.

Každý přihlášený na vlastní náklady zajistí a po realizaci dodá audio záznam projektu, případně audiovizuální záznam na DVD ve třech kopiích, který bude sloužit k posouzení projektu porotami.

Každý přihlášený musí mít svého garanta.


Garantem může být:

• Umělecká škola (ZUŠ, konzervatoř, hudební gymnázium, AMU, JAMU, Ostravská univerzita)
• Umělecká instituce nebo její zřizovatel (profesionální orchestry, sbory, operní domy a jejich zřizovatelé)
• Pořadatel koncertů klasické hudby (festivaly, Kruhy přátel hudby, soukromí pořadatelé)
• Muzikologické pracoviště (univerzity, muzea apod...)
• Odborný hudební novinář nebo publicista

Květen 2018

Schůzka hlavní poroty
• výběr držitele ceny za Propagaci české hudby pro rok 2018
• nominace na Talent roku a Celoživotní přínos 2018